شیر کشوئی
شیر کشوئی زبانه فلزی F4
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
شیر کشوئی زبانه فلزی PN10-F5
شیر کشوئی زبانه فلزی PN16
شیر کشوئی زبانه فلزی PN25
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر کشوئی زبانه فلزی F4
شیر کشوئی زبانه فلزی F4
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
شیر کشوئی زبانه فلزی PN10-F5
شیر کشوئی زبانه فلزی PN10-F5
شیر کشوئی زبانه فلزی PN16
شیر کشوئی زبانه فلزی PN16
 
شیر کشوئی زبانه فلزی PN25
شیر کشوئی زبانه فلزی PN25