شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
شیر آتش نشانی ایستاده
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر اتش نشانی برنزیclass150
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر آتش نشانی ایستاده
شیر آتش نشانی ایستاده
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر اتش نشانی برنزیclass150
شیر اتش نشانی برنزیclass150