شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn16
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn16
شیر پروانه ای pn16