شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
شیر کنترل پمپ پیلوتدار
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر کنترل پمپ پیلوتدار
شیر کنترل پمپ پیلوتدار