شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn25
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn25
صافی فلنجی pn25