شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn25
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn25
شیر سوپاپی pn25