شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
شیر یکطرفه دورانیpn16
شیر یکطرفه دورانی pn25
شیر یکطرفه سوپاپی pn16
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر یکطرفه دورانی pn25     کاتالوگ محصول  
  شیر یکطرفه دورانی pn25 با بدنه چدن داکتیل    
دانلود اطلاعات فنی محصول