شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
شیر یکطرفه دورانیpn16
شیر یکطرفه دورانی pn25
شیر یکطرفه سوپاپی pn16
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  شیر یکطرفه سوپاپی pn16     کاتالوگ محصول  
 

َشیر یکطرفه با بدنه Globe  جهت نصب بعد از پمپ با بدنه چدن و سیت استیل در سوپاپ و بدنه

   
دانلود اطلاعات فنی محصول