شیر کشوئی
 
شیر یکطرفه
 
شیر سوپاپی
 
صافی فلنجی
 
شیر پروانه ای
 
شیر هوا
 
شیر شناور
 
شیر اطمینان
 
شیر کنترل پمپ
 
شیر آتش نشانی
 
شیر ریفایل ( آبگیری )

 
 
  محصولات  
 
 
شیر ریفایل زانودار ( آبگیری )
شیر ریفایل  زانودار ( آبگیری )
شیر ریفایل ( تغذیه)
شیر ریفایل ( تغذیه)
شیر کشوئی زبانه فلزی F4
شیر کشوئی زبانه فلزی F4
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
شیر کشوئی زبانه لاستیکی
 
شیر کشوئی زبانه فلزی PN10-F5
شیر کشوئی زبانه فلزی PN10-F5
شیر کشوئی زبانه فلزی PN16
شیر کشوئی زبانه فلزی PN16
شیر کشوئی زبانه فلزی PN25
شیر کشوئی زبانه فلزی PN25
شیر یکطرفه دورانیpn16
شیر یکطرفه دورانیpn16
 
شیر یکطرفه دورانی pn25
شیر یکطرفه دورانی pn25
شیر یکطرفه سوپاپی pn16
شیر یکطرفه سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn16
شیر سوپاپی pn25
شیر سوپاپی pn25
 
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn61
صافی فلنجی pn25
صافی فلنجی pn25
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn10
شیر پروانه ای pn16
شیر پروانه ای pn16
 
شیر هوا pn16
شیر هوا pn16
شیر هوا pn25
شیر هوا pn25
شیر شناور توپی دار
شیر شناور توپی دار
شیر کنترل سطح پیلوتی
شیر کنترل سطح پیلوتی
 
شیر اطمینان فنری
شیر اطمینان فنری
شیر اطمینان پیلوتدار
شیر اطمینان پیلوتدار
شیر کنترل پمپ پیلوتدار
شیر کنترل پمپ پیلوتدار
شیر آتش نشانی ایستاده
شیر آتش نشانی ایستاده
 
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN80
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر آتش نشانی دفنی DN100
شیر اتش نشانی برنزیclass150
شیر اتش نشانی برنزیclass150